Gebiedsmarketing

Een goede po­si­ti­o­ne­ring, vertaald naar een aan­spre­ken­de ‘brand’, een daarop aan­slui­ten­de gebiedsont­wik­ke­ling, creatief concept en een sterke communicatiestrategie, helpt een gebied succesvol te worden. Oftewel, een gebied te worden waar de doelgroep graag komt. Om te wonen, te winkelen, te recreëren of te ondernemen. Bureau Buhrs heeft hiervoor een methodiek ontwikkeld die inmiddels een begrip is: de Brandstation- methodiek.

Brand­sta­ti­on me­tho­diek
Deze methodiek helpt ons om met de opdrachtgever(s) stapsgewijs te komen tot een sterke en on­der­schei­den­de po­si­ti­o­ne­ring zijn locatie, wijk, stad of regio. De Brand­sta­ti­on me­tho­diek is al bij veel projecten ingezet. Aan­van­ke­lijk vooral voor (nieuwe) woonwijken, mixed-used gebieden, steden en regio’s. De laatste jaren zijn hier win­kel­ge­bie­den, recreatiege­bie­den en werk­lo­ca­ties bijgekomen.

Klant centraal
De klant staat centraal binnen de Brands­ta­ti­on methodiek. De klant, dat is de (potentiële) bewoner, bezoeker, een bedrijf of in­ves­teer­der. Inzicht in wie die klant is, wat hij wil en wat hij belangrijk vindt, kortom zijn be­le­vings­we­reld, vormt de basis voor de po­si­ti­o­ne­ring en ont­wik­ke­ling van het gebied. Op basis van dit inzicht, gecombineerd met de (toekomstige) sterke punten van het gebied en datgene waarmee het zich on­der­scheidt van de con­cur­ren­ten, formuleren wij de beste po­si­ti­o­ne­ring.

Een passende ‘brand’
De beste po­si­ti­o­ne­ring wordt omgezet in een merk of een ‘brand’. De brand beschrijft het gebied maar ook zaken als uitstraling en emotionele waarden. Als de gewenste brand is ge­for­mu­leerd, wordt het gebied verder ontwikkeld in deze richting. De plannen en producten voor het gebied moeten passen binnen de brand. Daarnaast worden communicatiemiddelen en
-activatie ingezet om de be­lang­rijk­ste voordelen van het gebied in het bewustzijn van de doelgroepen te verankeren. Zo wordt het gebied echt als merk neergezet en consistent ge­com­mu­ni­ceerd.

CITYMARKETING


Een bijzonder onderdeel van ge­bieds­mar­ke­ting is ci­ty­mar­ke­ting. Steden – ook kleine en middelgrote – zoeken naar manieren om aan­trek­ke­lijk te blijven of te worden voor (nieuwe) bewoners, bezoekers en ondernemers. 

Complex en veelzijdig
Bij de marketing van steden gaat het – net als bij die van andere gebieden – om het zo goed mogelijk po­si­ti­o­ne­ren en ontwikkelen van het gebied richting de klant. De klant, dat zijn bewoners, bezoekers, bedrijven en in­ves­teer­ders. Maar, een stad is complex en veelzijdig. De doelgroepen zijn divers. Er zijn veel partijen die belang hebben bij een goede ci­ty­mar­ke­ting en een stem willen hebben. Wij hebben alle kennis en vaardigheden in huis, om het proces waarbij alle partijen meedoen, te faciliteren.

Stevig fundament
Onze Brand­sta­ti­on-me­tho­diek helpt om de com­plexi­teit van de stad op een bruikbare manier in kaart te brengen. En daarmee ci­ty­mar­ke­ting mogelijk te maken. De stappen van de methodiek: po­si­ti­o­ne­ren, branden, ontwikkelen en promoten – worden doorlopen om te komen tot een succesvolle ci­ty­mar­ke­ting­stra­te­gie. Vast onderdeel van de strategie vormt de organisatie van de citymarketing. Wie is (eind)ver­ant­woor­de­lijk? Wie bepaalt en wie betaalt? Wie voert uit? Hoe ziet de sa­men­wer­king eruit tussen gemeente, ondernemers, culturele en maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties? Hoe faciliteer je een succesvolle samenwerking?

Wij denken graag mee en bouwen een stevig fundament onder jouw gebieds- of citymarketingvraagstuk.

Meer lezen?

  • Boek: City en gebiedsmarketing, Michel Buhrs, Scriptum, 2016
  • Brochure: Winkelgebieden, uit de brand, into branding
    Gratis te bestellen via: info@bureaubuhrs.nl
  • Whitepaper: De organisatie van citymarketing. Welke vorm past het beste bij jouw gemeente?
    Gratis te bestellen via: info@bureaubuhrs.nl

← alle projecten