Participatie

Elke (lokale) overheid, wo­ning­cor­po­ra­tie of ont­wik­ke­laar kent het belang van par­ti­ci­pa­tie van inwoners, ondernemers en andere be­lang­heb­ben­den bij de ont­wik­ke­ling en tijdens de uitvoering van beleid en projecten. De nieuwe Om­ge­vings­wet (per 1 januari 2024) stelt deze partijen echter voor nieuwe uitdagingen op het gebied van par­ti­ci­pa­tie. Hoe geef je par­ti­ci­pa­tie vorm bij het maken van een om­ge­vings­vi­sie of bij een projectplan? Hoe voer je het juiste gesprek? Hoe zorg je ervoor dat je daad­wer­ke­lijk een brede groep inwoners bereikt met de juiste middelen en tone-of-voice? Hoe voorkom je dat steeds dezelfde personen zich laten horen?
Hoe betrek je laaggeletterden bij dit soort grote en belangrijke trajecten?

Participatiewijzer en belevingswerelden

Wij hebben veel ervaring met en kennis van par­ti­ci­pa­tie­tra­jec­ten voor inwoners en sta­ke­hol­ders. Op basis hiervan hebben wij (met twee partners) een stappenplan ontwikkeld: De participatiewijzer. In vijf stappen begeleiden we opdrachtgevers naar een omgevingswet-proof plan. Waarbij we de juridische en beleidsmatige kant ook opnemen om te zorgen dat het plan ook voor de lange(re) termijn geborgd is.

Wij maken bij het opstellen van een participatie-aanpak gebruik van de methodiek ‘De burger is ook een mens’ op basis van be­le­vings­we­rel­den die we samen met on­der­zoeks­bu­reau Market Response hebben ontwikkeld. Hiervoor gebruiken we data waarmee de be­le­vings­we­rel­den van inwoners van heel Nederland in kaart zijn gebracht. Op basis van de analyse van de belevingswerelden passen we de par­ti­ci­pa­tie­stra­te­gieën en de daarbij horende middelen en uitingen aan. Zo realiseren we een par­ti­ci­pa­tie­tra­ject waarbij doelgroepen kunnen meedenken, meepraten of zelfs meewerken aan nieuw beleid, een project of aan een om­ge­vings­vi­sie. Bij grote ingewikkelde maatschappelijke problemen gebruiken we de Social Design methode. We combineren kennis van design thinking, gedragswetenschap en participatie om gedragen oplossingen te bedenken.

Meer lezen?
Bureau Buhrs heeft meerdere brochures ontwikkeld, waaronder:

Participatiewijzer: in vijf stappen naar een Omgevingswet-proof participatiebeleid
De burger is ook een mens
 (bur­ger­par­ti­ci­pa­tie op basis van be­le­vings­we­rel­den)
Ge­struc­tu­reer­de onzekerheid (raamwerk interactief beleid & com­mu­ni­ca­tie)

Deze brochures kun je opvragen via: info@​bureaubuhrs.​nl

← alle projecten