• OpdrachtgeverGemeente Lelystad
  • PeriodeApril - juli 2016
  • Bijdrage Bureau BuhrsOpzetten van positioneringsstrategie
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Positioneringsstrategie voor Lelypoort – Oostvaardersplassen

Gemeente Lelystad heeft Bureau Buhrs gevraagd om te komen tot een po­si­ti­o­ne­rings­stra­te­gie voor de Lelypoort: het en­tree­ge­bied van de Oost­vaar­ders­plas­sen aan de kant van Lelystad. Deze po­si­ti­o­ne­rings­stra­te­gie omvat keuzes voor doelgroepen, de po­si­ti­o­ne­ring van het gebied en hierop aan­slui­ten­de vrije­tijds­con­cep­ten- en voor­zie­nin­gen. Bureau Buhrs heeft in dit project sa­men­ge­werkt met Bureau Feddes|Olthof land­schaps­ar­chi­tec­ten, dat ver­ant­woor­de­lijk is voor het ruimtelijk ontwerp van het en­tree­ge­bied. Aanleiding voor deze vraag van gemeente Lelystad was het initiatief vanuit provincie Flevoland om de status Nationaal Park van We­reld­klas­se voor de Oost­vaar­ders­plas­sen en omgeving aan te vragen. Dit Nationaal Park zal de naam Nieuw Land krijgen en bestaat uit de na­tuur­ge­bie­den Oost­vaar­ders­plas­sen, Marker Wadden, Le­pe­laars­plas­sen en de direct aan­gren­zen­de na­tuur­ge­bie­den.

Ter voor­be­rei­ding op de tot­stand­ko­ming van een Nationaal Park zijn ver­schil­len­de plannen ontwikkeld, waaronder de po­si­ti­o­ne­rings­stra­te­gie en ruimtelijk ontwerp voor de Lelypoort. Om de vind­baar­heid en toe­gan­ke­lijk­heid van het Nationaal Park te vergoten en de stromen bezoekers te verdelen, worden vier toegangs- en be­le­vings­poor­ten ontwikkeld. Bij elke poort (en­tree­ge­bied) zijn voor­zie­nin­gen gepland, in een landschap die een echte Oost­vaar­ders­plas­sen beleving bieden. Een van die poorten is de Lelypoort. De vraag aan Bureau Buhrs was hoe de Lelypoort ge­po­si­ti­o­neerd moest worden, rekening houdend met het reeds bepaalde merkhuis van de Oost­vaar­ders­plas­sen en de unieke kenmerken van de toegang tot de plassen aan de Lelystadse kant.

Om te komen tot een po­si­ti­o­ne­ring werkten we met de Brand­sta­ti­on-me­tho­diek. We maakten daarbij gebruik van de bestaande do­cu­men­ta­tie, onderzoeken en brain­storm­bij­een­kom­sten met betrokken sta­ke­hol­ders. Op basis hiervan heeft Bureau Buhrs het verhaal (de po­si­ti­o­ne­ring) van de Lelypoort ontwikkeld en vertaald in een brandsheet en een pro­gram­me­ring met on­der­schei­den­de vrije­tijds­con­cep­ten voor de poort/het en­tree­ge­bied. De fysieke inrichting van de poort (zonering, lo­ca­tie­keu­ze van de poort, ruimtelijke scenario’s) is opgepakt door Bureau Feddes|Olthof.