Acceptatie of weerstand na bestuurlijke besluitvorming

door Michel Buhrs

Gedragskennis kan helpen de publieke respons op beleidsveranderingen te voorspellen. Steeds meer gedragskundig onderzoek laat dat zien. Er wordt naar mijn mening ‘het publiek’ of ‘de burger’ nog steeds te veel over één kam geschoren. Want ‘het publiek’ bestaat uit verschillende burgers die verschillend op beleidsveranderingen kunnen reageren. Zo accepteert de ene burger nieuw beleid wel zonder slag of stoot, terwijl de andere burger er vol tegenin gaat. Daarom pleit ik ervoor bij gedragskundig onderzoek ook te werken met belevingswerelden van mensen. Dit maakt voorspelling van acceptatie of weerstand tegen beleid weliswaar diffuser, maar ook (nog) realistischer. En is dus in de praktijk beter bruikbaar. Hieronder onderbouw ik dat.

Vertrouwen of wantrouwen
Op besluiten van bestuurders voor nieuw beleid volgen vaak publieke reacties. Mensen vertonen instemming, twijfel of ronduit weerstand. Welke reactie ze vertonen, is vaak vooraf te voorspellen blijkt uit onderzoek. (Zie vooral D. Proudfoot en A.C. Kay 2014) Vooral bij restrictief beleid -maatregelen die de vrijheid van mensen inperken of ze bepaald gedrag willen opleggen – blijkt de wijze waarop het wordt gepresenteerd de mate van acceptatie te voorspellen. Het blijkt dat rationalisme – het accepteren of beredeneerd goedpraten- van restrictief beleid door burgers vooral gebeurt bij beleid dat wordt gepresenteerd als permanent en onveranderlijk. Beleid waarbinnen dus geen ruimte is voor aanpassing. Een logische conclusie is dus het ontstaan van weerstand tegen beleid dus het gevolg is van het tegenovergestelde! Het gedoe en de discussies rondom de avondklok, lijken deze conclusies volmondig te bevestigen.

Wetenschappelijk is bewezen dat mensen restrictief beleid vaak accepteren omdat ze als grondhouding vertrouwen (willen) hebben in het bestuurlijk systeem waaronder ze leven. Mensen houden nu eenmaal het liefst van status quo. Als we uitgaan van deze conclusies is het dus aan te bevelen om beleidsveranderingen te framen als ondersteunend aan het huidige systeem. En het nieuwe beleid te brengen als vaststaand, zonder twijfels vanuit het bestuur.

Weerstand
Wil je debat uitlokken, dan is het devies beleid te presenteren als iets (nog) niet vaststaat. De gewenste discussie die dan ontstaat resulteert echter dan vaak en helaas vooral in weerstand. Weerstand is een sterke response en vaak het gevolg als mensen in hun autonomie of vrijheid worden beknot. Die weerstand groeit of wordt sterker als er ruimte is, of lijkt te zijn, om de beknotte ruimte terug te winnen. (Vaak misschien weer ten koste van de vrijheid van anderen…) Ook blijkt dat hoe langer je mensen de tijd geeft om na te denken over het nieuwe beleid, met daarbij zicht op twijfel bij beleidsmakers, hoe groter de kans op weerstand is. Ook bij mensen die aanvankelijk wel ‘voor’ waren.
Dit is een ervaring die veel beleidsmakers, actief in lange beleidstrajecten, kunnen bevestigen. Het behoort zelfs tot beproefde onderzoeks- en interviewtechnieken: mensen stemmen veel eerder in met een beleidswijziging als ze snel ja of nee moeten antwoorden, dan als ze uitgebreid hun antwoord kunnen overwegen. Dit is één van de verklaringen waarom verkennende onderzoeken toch niet altijd goede voorspellers zijn. Over echte maatregelen kunnen mensen nu eenmaal langer nadenken.

Meer lezen? Klik hier voor het hele artikel.

Energietransitie? Trek de burger aan boord!

De Nederlandse burger gaat op dit moment (nog) niet mee in het enthousiasme van bestuurders en experts om het crisisherstel te koppelen aan de energietransitie. Er is (meer) vertrouwen bij de burger nodig willen de geplande investeringen het gewenste resultaat leveren. Van ‘bovenaf’ is er de wens om in het crisisherstelprogramma meer in te zetten op verduurzaming. Inmiddels wordt daad bij woord gevoegd met o.a. de lancering van het Wopke-Wiebes-fonds. Van ‘onderop’ klinken echter twijfels en groeit de weerstand. De energietransitie-opgave zaait tweespalt bij ‘de burger’ die uiteindelijk in actie moeten komen. Bureau Buhrs heeft haar beproefde participatiemethodiek ‘De burger is ook een mens’ toegespitst op deze opgave om overheden te helpen met een effectieve participatieaanpak om zo hun burgers aan boord te trekken.

Het juiste moment?
De term ‘never waste a good crisis’  horen we al enkele maanden. In deze vreemde tijd moeten we dingen die we normaal vonden op een andere manier bekijken. Bijvoorbeeld: meer letten op de toekomstbestendigheid van ons economische systeem en onze maatschappelijke structuren. Jan Jonker, emeritus hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, verwoordde het in de duurzame troonrede die hij vorige week op Duurzame Dinsdag uitsprak als volgt:  ‘Niet terug naar ‘economy as usual’, maar een nieuwe route kiezen op weg naar een economie waarin onze prachtige planeet en moedige mensen gezond en houdbaar samen kunnen leven.’ Hij heeft het ook over de moed die we op het moment met zijn allen tonen om samen de huidige crisis het hoofd te bieden.  Terecht brengt hij dan ook sociale duurzaamheid onder de aandacht. Want we moeten het samen (kunnen) doen. En daar zit volgens Bureau Buhrs de grootste opgave.

De ‘top’ versnelt
Veel politici, beleidsmakers en wetenschappelijke kopstukken zien het geven van extra middelen voor de energietransitie als kans voor economisch herstel en willen zo voorkomen dat we een nog grotere en nog meer ingrijpende crisis het hoofd moeten bieden.  De heer Nijpels stelde dan ook in de media dat hij verwacht dat een substantieel deel van het ‘Wopke-Wiebes-fonds’ dat afgelopen maandag 7 september werd gepresenteerd, besteed gaat worden aan investeringen in o.a. de verduurzaming van woningen. Gunstige berichten voor de energietransitie zou je denken.

De burger blijft achter
Maar ook andere berichten vallen op: het Planbureau voor de Leefomgeving kwam enkele weken geleden met het nieuws dat onderzoek uitwijst dat de terugverdientijd van veel verduurzamingsmaatregelen voor de meeste huiseigenaren te lang is. ‘Verduurzamen is te duur’ kopten de media en op social media trompetterden de tegenstanders. Onderzoek van Peil.nl – in opdracht van klimaatstichting Hier – naar het draagvlak voor aardgasvrij wonen, laat de tweedeling zien die rond de energietransitie ontstaat. Bijna 1/5 van de ruim 5000 ondervraagde Nederlanders heeft de afgelopen maanden zijn mening bijgesteld. De ene helft vindt dat we extra moeten investeren, de andere dat we ons geld nu beter kunnen gebruiken. Daarbij zet,  los van de relatie met de coronacrisis, de in 2017 gestarte afname van het draagvlak door.  Duidelijk is dat een groot aantal Nederlanders (nog) niet wil meedoen.

De burger aan boord trekken
De ‘top’ en ‘down’ ontwikkelingen staan zo te zien haaks op elkaar. Tel daar nog mee op dat mensen die ‘helemaal geen vertrouwen in de overheid’ meer hebben hun stem steeds luider laten horen. En de burger is juist degene die uiteindelijk in actie moet komen om de doelen van de energietransitie te halen. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in het tweejaarlijkse rapport ‘De Balans van de Leefomgeving’ dat beleid m.b.t. de grote (aan de klimaatverandering gerelateerde) opgaven alleen succes kan hebben als burgers meer betrokken worden (naast een sterkere regie van de Rijksoverheid). Werk aan de winkel dus voor beleidsmakers, Klimaat NGO’s en vooral de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Om te zorgen dat de investeringen effect hebben moet de burger mee willen doen. Middelen en aandacht moeten behalve naar technische oplossingen dus ook gaan naar het overtuigen en activeren van de burger. Minimaal moet vertrouwen worden ge/herwonnen in de overheid en kennisinstellingen. Communicatie (en participatie) speelt hierbij evenals in de huidige crisis een cruciale rol. En daarbij geldt ook hier weer ‘vertrouwen komt te voet en verdwijnt te paard’. Het is dus zaak om weloverwogen te werk te gaan.

Hart en hoofd raken
Hoe? Door te begrijpen waarom mensen niet kunnen en/of willen en dit inzicht te vertalen naar oplossingen en een boodschap die wel aanslaat. Hiervoor maakt Bureau Buhrs gebruik van haar beproefde participatiemethode ‘De Burger is ook een mens’. Waarbij we vooraf met alle betrokkenen de kaders bepalen: wat is ieders rol, wat is het doel maar vooral, wie willen we bereiken en wat drijft hen?. Hierbij komt het BSR- leefstijlenmodel goed van pas. Omdat de energietransitie een uitzonderlijke opgave is, die zowel iemands huis, portemonnee en duurzaam gedrag betreft, gaat Bureau Buhrs nu een stap verder. Om met name gemeenten te helpen bij hun energietransitie-opgave gebruiken we de energietransitiestijlen, recent onderzocht door onze partner onderzoeksbureau MarketRespons. Deze geven inzicht in hoe burgers (verschillend) tegenover de energietransitie staan en welke boodschap en middelen bij hen ‘aankomen’.  Hiermee kunnen we hoofd en hart van burgers raken en zorgen dat meer burgers mee willen doen en ons helpen de twijfelaars te overtuigen.

Zo willen we ‘juist nu’ bijdragen aan het toekomstbestendig maken van ons mooie land.

Top 3 uitdagingen voor organisaties

De coronacrisis slaat geen enkele organisatie over. Hoe blijf je overeind? Hoe beperk je de schade zodat je daarna de draad weer kan oppakken? Het is nu alle hens aan dek om je organisatie gezond door de crisis te helpen. Dat kan betekenen dat je (tijdelijk) je koers wijzigt, je (tijdelijk) anders moet positioneren, de markt opnieuw moet verkennen en je communicatie met stakeholders extra aandacht moet geven. De organisatieadviseurs van Bureau Buhrs helpen je hier graag bij. Met een QuickScan van jouw organisatie maken we binnen één week helder wat de uitdagingen zijn en hoe je die aangaat.

Top 3
De organisatieadviseurs van Bureau Buhrs zijn betrokken bij diverse spannende innovaties en adviseren een aantal organisaties over hun corporate branding tijdens en na de crisis. Momenteel komen we bij onze relaties veel uitdagingen tegen die vaak al langer speelden, maar door de coronacrisis actueel zijn geworden. De top 3:

 1. Digitalisering. Hoe realiseer ik een integrale digitalisering van mijn bedrijfsvoering waar de gehele organisatie actief bij betrokken is?
 2. Branding. Welke waardepropositie heb ik mijn klanten te bieden tijdens en na de crisis? Hoe formuleer ik deze scherp en hoe pas ik mijn organisatie(cultuur) hierop aan?
 3. Verkoop. Hoe versterk ik mijn verkoopkracht? Het nieuwe normaal vraagt om een andere aanpak. Hoe bereik ik snel en efficiënt resultaat?

De achterliggende vraag bij deze top 3 is hoe je een organisatie lenig en flexibel kan inrichten en hierdoor als organisatie aan kracht wint.

Een nieuwe werkelijkheid
De aanleiding om met ons van gedachten te wisselen is ook de snelheid waarmee de nieuwe werkelijkheid zich presenteert. Een werkelijkheid die maar weinigen van ons hebben zien aankomen en die hard ingrijpt op de bedrijfsvoering en je bezorgd maken over de continuïteit van, voor velen, het verwezenlijken van een droom. De druk vanuit de omgeving en de stakeholders neemt tijdens een crisis exponentieel toe.

Wat wordt jouw nieuwe verhaal?
Vraagstukken waar ondernemers voor komen te staan zijn: Wat wordt jouw antwoord op die nieuwe werkelijkheid? Hoe vind je jezelf opnieuw uit? Wat betekent dit voor jouw positionering? Kortom: wat wordt jouw nieuwe verhaal? En vervolgens, hoe zorg je voor een snelle implementatie en effectieve marketing van dit verhaal?

Het voordeel van een crisis is dat je als ondernemer gedwongen wordt om je activiteiten terug te brengen tot de essentie. Een kans voor een herijking van de visie en strategie en dit intens en met hernieuwde energie nastreven.

Adviseur met afstand
Het is onze ervaring dat een stevige adviseur die met iets meer afstand naar deze vraagstukken kijkt, kan helpen om snel en effectief tot een heldere analyse en aanpak te komen. Een adviseur die met realistisch optimisme aan de slag gaat. Die snel hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheidt en direct kosten weet te reduceren. Die de organisatie helpt weer vooruit te komen en laat groeien, waardoor het team weer gemotiveerd raakt.

QuickScan van één week
Uiteraard geldt voor elke organisatie dat haar vraagstuk uniek is. Zo ook die van jou. Wellicht herken je je in de top 3 of word je geconfronteerd met andere uitdagingen. Om voor jou inzichtelijk te maken waar te beginnen, helpen wij je met onze QuickScan. Op basis van een grondige analyse en interviews met management en stakeholders maken wij binnen één week helder wat er te doen staat. De QuickScan voeren wij uit tegen een basistarief van € 4.500.

Wij stellen graag onze kennis en ervaring beschikbaar voor alle ondernemers die een klankbord kunnen gebruiken. Bureau Buhrs is succesvol actief geweest op verschillende dossiers. Ook tijdens de ingrijpende kredietcrisis en de nasleep daarvan.

Neem contact op om vrijblijvend ons je vraagstukken voor te leggen. Rob Buren is bereikbaar via e-mail: buren@bureaubuhrs.nl of info@bureaubuhrs.nl of mobiel: 06 5166 3569.

Haal meer uit je digitale bijeenkomst

Door de corona-crisis worden veel bijeenkomsten nu digitaal georganiseerd. Tips over de tools die we hiervoor kunnen gebruiken slaan ons om de oren. Inmiddels hebben we onze microfoon en webcam gevonden en kunnen we redelijk uit de voeten met videobellen en dergelijke. Maar daarbij blijft de ‘zachte’ kant van online bijeenkomsten onderbelicht. Bijeenkomsten achter het scherm worden gauw statisch eenrichtingsverkeer. Wat velen lastig blijken te vinden is hoe je digitaal echt het gesprek aangaat. Hoe zorg je voor interactie met en tussen je deelnemers? Hoe vraag je door naar het echte sentiment dat leeft? Kortom, hoe haal je meer uit je online bijeenkomst? Inmiddels hebben we bij Bureau Buhrs verschillende methoden in de praktijk gebracht en bereikten we mooie resultaten. De afgelopen weken organiseerden we diverse digitale bijeenkomsten, zoals workshops, informatiebijeenkomsten en stakeholderssessies. Wat hebben we hiervan geleerd? Lees onze tips in deze blog.

Tip 1: combineer de juiste middelen: online én offline
Om meer uit een online bijeenkomst te halen, kiezen wij voor het combineren van online middelen. Middelen die passen bij de doelgroep en het onderwerp. We combineren programma’s voor videobellen (zoals Microsoft Teams of Cisco Webex) met programma’s voor real-time interactie (zoals QANDR, Mentimeter of Sli.do). Via hun smartphone sturen deelnemers reacties in, die direct op het (computer)scherm verzameld worden. Zowel vraag als antwoord kan in diverse vormen, in bijvoorbeeld stellingen, beeld, woordwolken, polls en meer. De gespreksbegeleider stuurt aan de hand van de antwoorden de discussie.

Het kan waardevol zijn om je digitale bijeenkomst te ondersteunen met offline middelen. Sommige mensen zijn immers digitaal moeilijk bereikbaar en/of minder vaardig. Leg daarom het (eerste) contact offline en neem zo de drempel om online te participeren weg. Informeer over je digitale bijeenkomst via bijvoorbeeld nieuwsbrief, krant of flyer en leg uit hoe de digitale bijeenkomst werkt en hoe mensen kunnen deelnemen. Offline middelen kunnen ook ingezet worden voor bijvoorbeeld evaluatie of het delen van resultaten achteraf.

Tip 2: empower deelnemers
De inzet van een interactieve tool helpt om meer uit een digitale bijeenkomst te halen. Belangrijk is dat je hiermee je deelnemers empowered. De respons gebruik je als leidraad voor het gesprek: wat deelnemers inzenden vormt de discussie. Zo maak je hen echt participanten en geen toeschouwers. Bovendien geef je deelnemers veel meer mogelijkheden om inbreng te delen dan via woord of tekst alleen. Een ingezonden afbeelding zegt vaak meer dan 1000 woorden. Hiermee kunnen deelnemers niet alleen platte informatie, maar bijvoorbeeld ook gevoel en sfeer overbrengen.

Gebruik van interactieve tool ‘QANDR’ tijdens de digitale verdiepende bijeenkomst over Centrum Utrecht: Wat is jouw favoriete plekje in het centrum van Utrecht? Een foto zegt meer dan 1000 woorden!

Tip 3: verlaag de drempel

In eerste instantie lijkt een digitale bijeenkomst afstandelijk. Maar juist de veilige afstand en (mogelijke) anonimiteit kunnen voor specifieke deelnemers de drempel verlagen om iets te delen. Sommige deelnemers vinden het onprettig om in beeld te gaan. Biedt daarom altijd de keuze om zonder video deel te nemen. Waar in een traditionele (participatie)bijeenkomst de stap om iets delen in de groep groot kan zijn, bestaat het risico dat maar een paar deelnemers van zich laten horen. Met interactieve tools geef je alle deelnemers de mogelijkheid zich uit te spreken, zonder uit de eigen comfortzone te moeten stappen.

Tip 4: maak het leuk!

Een ongedwongen, prettige sfeer is een ijsbreker voor deelnemers om zich open te stellen. Maak je digitale bijeenkomst daarom leuk! Met een interactieve tool maak je het programma creatief en afwisselend. Deelnemers krijgen een actieve rol en worden geprikkeld om na te denken. Zorg ook dat er ruimte is voor een grapje. Een korte tijdsinvestering in een prettige sfeer betaalt zich uit in een goed gesprek.

Tip 5: geef deelnemers een gezicht

Juist bij een digitale bijeenkomst is het extra belangrijk dat alle deelnemers zich gezien en gehoord voelen, omdat de setting afstandelijker is. Kijk als gespreksbegeleider in de camera, zodat het contact natuurlijk voelt. Bij een kleinschalige digitale bijeenkomst kan je deelnemers (eventueel afwisselend met je presentatie) met video in beeld laten. Zo geef je hen letterlijk een gezicht. Ook is het waardevol om te beginnen met een voorstelrondje en deelnemers aan te spreken bij hun naam als je ze het woord geeft. Een online bijeenkomst is echt interactief als deelnemers ook met elkaar in gesprek gaan. Als gespreksbegeleider kan je dit stimuleren, door deelnemers te prikkelen om op elkaar te reageren en het gesprek af en toe de vrije loop de laten.

Organiseer je een digitale bijeenkomst met veel deelnemers? Dan is het lastig om deelnemers op allemaal in beeld en aan het woord te laten. Een oplossing is om vertegenwoordigers in te zetten met wie je deelnemers zich identificeren. Voor een bewonersbijeenkomst kan je bijvoorbeeld werken met een panel van buurtvertegenwoordigers. Ook kan de gespreksbegeleider namen en/of aantallen opsommen van mensen die vragen en opmerkingen hebben gedeeld.

Ga altijd voor een dikke voldoende!!
Door de tips uit deze blog toe te passen kan je meer uit je digitale bijeenkomst halen. Zo vermijd je de gevreesde monoloog en organiseer je een interactief, persoonlijk gesprek met en tussen je deelnemers. Wij vroegen de deelnemers aan onze digitale verdiepende bijeenkomst over Centrum Utrecht ons te beoordelen en scoorden een 8,5!

Wil jij ook zulke tevreden deelnemers hebben bij jouw (digitale) bijeenkomsten? Of heb je andere vragen over digitale bijeenkomsten? Bureau Buhrs helpt graag bij vragen over of bij de organisatie van jouw digitale bijeenkomst. En natuurlijk ook bij al je andere communicatie- en marketingvragen. Download onze brochure Let’s Go Digital of neem contact met ons op.

E: info@bureaubuhrs.nl
T: 020-632 5805

Jasper Bulteel – adviseur
Fenneke Hogenhout – adviseur

 

 

PERSPECTIEF BESTEMMING NEDERLAND 2020: LEISURE-INDUSTRIE, HERPAK JEZELF EN KIJK NAAR KANSEN!

De langzame versoepeling van de Coronamaatregelen is een klap voor de leisure-industrie, die al in zwaar weer zit. Een groot deel van de sector ligt stil en de cijfers liegen er niet om. En de verwachtingen zijn ook niet rooskleurig. Veel leisure-ondernemers, -organisaties en -bestemmingen maken zich zorgen om hun voortbestaan.

Hoe pak je de draad straks weer op? Wie wordt je doelgroep nu buitenlandse toeristen wegblijven? Wat betekent dit voor je aanbod en hoe profileer je je daarmee? En biedt de coronacrisis ook kansen? Allemaal vragen die leiden tot een mogelijke (tijdelijke) herijking van de koers. Nu focus aanbrengen in wie je bent en wat je doet, zodat je straks doelgericht en met hernieuwde energie positie kunt innemen. Lees in deze blog hoe je dat kunt doen en daarmee bijdraagt aan een duurzaam perspectief voor jezelf en voor Nederland als bestemming.

De gevolgen van het devies ‘blijf thuis’
Door de coronacrisis, en in het bijzonder de intelligente lockdown, is de vrijetijdsbesteding buitenshuis met 83% gedaald. Op plekken als bioscopen, pretparken, hotels en sporthallen is het bezoek zelfs met 94% gedaald. Het vrijetijdsaanbod is voor het merendeel gesloten, evenementen zijn afgelast en de consument leeft volgens het devies ‘blijf thuis’.

De verwachte impact van deze maatregel is vele malen groter dan tijdens de economische crisis uit 2008. Het perspectief voor gemeenten, toeristische organisaties en ondernemers is 180 graden gedraaid. Ze lopen enorme omzetten mis. Omzet dat volgens de ABN Amro als verloren kan worden beschouwd omdat er nauwelijks inhaalvraag zal zijn. Dit – gecombineerd met het MKB-karakter van de sector en de seizoenafhankelijkheid – zal leiden tot werkeloosheid en faillissementen. En voor Nederland als bestemming betekent dit  minder vrijetijdsaanbod.

Collectieve herstelmaatregelen
Het Rijk biedt verschillende handreikingen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Ik laat voor nu in het midden of dit voldoende is voor één van de snelst groeiende sectoren in Nederland, die ook een belangrijke accelerator is voor andere – economisch essentiële -sectoren. Daarnaast worden verschillende hersteloffensieven opgezet voor de leisure-industrie, waar je als ondernemer, toeristische organisatie of gemeente baat bij hebt. Bijvoorbeeld het Offensief Duurzaam Herstel Bestemming Nederland van het NBTC. Dit richt zich op het herstellen van de gewenste (inter)nationale toeristische vraag en bestedingen.

Alle hens aan dek
Maar is dit alles dat de leisure-industrie kan doen? Nee! Het is nu alle hens aan dek om jouw organisatie of bestemming door deze crisis te helpen. En ja: het water staat aan de lippen, het ondernemen  gaat gebukt onder angst en presteren onder druk, je maakt je zorgen over de toekomst van de medewerkers, de continuïteit van de organisatie of de toeristische bedrijven in jouw gemeente. Maar juist daarom is mijn devies nu: breng focus aan in de koers van je leisure-organisatie of -bestemming. Zet in op duurzaam herstel zodat je straks, ten tijden van het nieuwe normaal – dat wellicht sneller plaatsvindt dan gedacht – weer positie kunt innemen. Ontdek de ware ondernemer in jou!

Zelf aan zet: focus en herijk!
Focus aanbrengen vraagt om scherpe keuzes maken. Dit kan betekenen dat je de koers wijzigt, bijvoorbeeld door:

 • (tijdelijk) jezelf anders te positioneren
 • (tijdelijk) op andere markten te richten
 • (tijdelijk) het aanbod aan te passen
 • (tijdelijk) de communicatie richting doelgroepen te versterken
 • (tijdelijk) nieuwe samenwerkingen aan te gaan

Om die keuzes te kunnen maken en de nieuwe koers te bepalen, volg je de drietrapsraket

positioneren -> programmeren -> profileren
Hieronder staan de drie stappen beschreven, inclusief een mogelijke invulling op basis van de trends en verwachtingen rondom de coronatijd.

 1. Positioneren – op de binnenlandse markt
  Wat wordt de nieuwe of aangepaste positionering van jouw organisatie of bestemming? Wat zijn de sterke punten? Welke van deze punten heeft de concurrent niet of minder en welke spreken jouw doelgroep het meeste aan?

Wie is eigenlijk jouw doelgroep? Verandert die door de coronamaatregelen? Het ziet ernaar uit dat je je de komende zomer vooral op Nederlanders moet richten en niet op buitenlandse toeristen. De oproep van minister-president Mark Rutte en de Europese Commissie voorzitter Ursula von der Leyen om nog geen vakanties te boeken, maakt dat we vooral het eigen land gaan herontdekken. Een grote opmars van de Staycation is aannemelijk. Een peiling wijst uit dat 6 op de 10 Nederlanders hun zomervakantie hebben uitgesteld. Daarnaast zal het binnenlands toerisme sneller profiteren van het ‘nieuwe normaal’: de consument maakt geen verre reizen maar kiest – relatief kort van te voren – om naar een attractie, museum, vakantiepark of camping te gaan.

Leisure Leefstijlen
Maar welke Nederlandse bezoeker is interessant voor jou? Om inzicht te krijgen in de verschillende doelgroepen binnen het binnenlands toerisme: maak gebruik van de Leisure Leefstijlen die je vindt op de Leefstijlvinder (www.leefstijlvinder.nl). De Leefstijlvinder beschrijft doelgroepen op basis van kenmerken, voorkeuren en drijfveren, uitgewerkt in zeven leefstijlen. Voor heel Nederland is in kaart gebracht waar welke Leisure Leefstijlen wonen. Daarnaast kun je op basis van postcodes van klantenbestanden, de Leisure Leefstijl van je bezoeker bepalen. De Leefstijlvinder geeft inzicht in de (potentiële) bezoekers en welke wensen zij hebben ten aanzien van vrijetijdsbesteding en communicatie.

 1. Programmeren – aansluiten op de anderhalve meter-samenleving
  Een nieuwe positionering betekent ook een ander programma: welke producten en activiteiten bied je de Nederlandse bezoeker aan? En ook: welk out-of-the-box aanbod kun je ontwikkelen, om aan te sluiten op de anderhalve meter-samenleving? Gaat de consument überhaupt nog naar grote attracties of mijden we liever drukke plekken? Welke (noodgedwongen) innovatie kun je doorvoeren om bezoekers straks toch te ontvangen? Investeer ook in nieuwe samenwerkingen voor een complete vrijetijdsbeleving. Hoe kunnen ondernemers en de gebieds- of regiomarketing samen de lokale aantrekkingskracht versterken? En investeer in trainingen voor je medewerkers. Hoe ziet gastvrijheid eruit in de anderhalve meter-samenleving?
 2. Profileren – blijf op het netvlies, ook in een crisis
  Tot slot: laat jezelf zien! Blijf in contact met jouw potentiële doelgroepen! Zorg dat je positief op het netvlies blijft staan. Wat heb je hen nu en straks te bieden? Laat hen weten welke maatregelen je neemt voor de anderhalve meter-economie en stel hen gerust. Vertel leuke ontwikkelingen, want een groot deel van de consumenten heeft behoefte aan afleiding, feel good en vermaak. Of creëer aanbod die de bezoeker thuis kan beleven. Met andere woorden: blijf relevant en top of mind. Juist nu!

Kijk naar kansen
Kortom: never waste a good crisis. Wees ondernemend en kijk naar kansen. Doorsta de coronacrisis en speel hierop in met een scherpe herpositionering, herprogrammering en/of herprofilering. Wees dé leisure-ondernemer, -organisatie, of -bestemming die in het ‘nieuwe normaal’ de optimale leisure beleving weet aan te bieden aan de voor jouw relevante, Nederlandse, bezoeker. Doe het voor jezelf én voor Nederland zodat we een aantrekkelijke bestemming blijven. Voor binnenlands, en straks weer buitenlands, toerisme.

Leonie van der Laan
Adjunct directeur Bureau Buhrs

Wil je meer weten over het herijken van jouw organisatie/bestemming of de Leisure Leefstijlen? Neem contact op met Bureau Buhrs.
E: info@bureaubuhrs.nl
T: 020-632 5805.

Bureau Buhrs is gecertificeerd Leefstijladviseur.

Met dank aan NRIT Media voor actuele cijfers en data over de leisurebranche