• OpdrachtgeverGemeente Deventer
  • Periode2021-2022
  • Bijdrage Bureau BuhrsEvaluatie participatietrajecten
  • SpecialismeDuurzaamheid, Participatie

Grootschalig opwek duurzame energie met en voor alle Deventenaren

De gemeente Deventer streeft naar een meer duurzame toekomst en vroeg Bureau Buhrs te helpen met de uitvoering van het energieplan. Hierin staan de ambities en doelstellingen voor een energieneutraal Deventer. De Regionale Energiestrategie (RES) West Overijssel is hier een belangrijk onderdeel van. Hierin staat hoe de gemeente Deventer de grootschalige opwek van duurzame energie bijvoorbeeld met windmolens en zonnevelden gaat invullen om te voldoen aan het ‘bod’ van 212 GWh. De gemeente heeft een windverkenning uitgevoerd, met als doel de passende gebieden voor windenergie in Deventer in beeld te brengen. Een participatietraject rondom de RES en deze windverkenning leidden eerder tot veel discussie. Met name door de zoeklocaties voor windmolens. Er zijn daarom nog geen zoekgebieden voor windenergie aangewezen. Bureau Buhrs heeft de gemeente Deventer geholpen met het evalueren van de eerdere participatie en het tot stand brengen van een ontwerp voor het verdere participatieproces. Dit proces diende beter aan te sluiten bij de behoeften van een brede vertegenwoordiging Deventenaren.

We haalden waardevolle lessen voor het vervolgproces uit gesprekken en werksessies met de raad en stakeholders. Daarnaast onderzochten we of en in welke vorm een burgerberaad mogelijk kan worden ingezet in het vervolgtraject. Dit instrument leek goed te passen bij de hoge betrokkenheid van de inwoners in Deventer. Een van de lokale initiatieven voerde een sterke lobby voor een burgerberaad. Door de verschillende participatievormen te verkennen, wilde de gemeente tot een plan komen waarin de belangen van een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van bewoners en andere belanghebbenden goed zijn afgewogen. Ook sloten we zoveel mogelijk aan bij de lopende ontwikkeling van het gemeentelijke participatiebeleid in het kader van de Omgevingswet. Uiteindelijk heeft het nieuwe college het voorstel gedaan om te starten met een burgerberaad rondom milieu en klimaat. Dit voorstel wordt besproken met diverse belangengroeperingen. De gemeenteraad heeft hierbij de beslissende stem.