• OpdrachtgeverGemeente Maassluis
  • Periode2016
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering
    Toeristische marketing
    Organisatievoorstel
  • SpecialismeCitymarketing
  • toeristische visie Maassluis | Bureau Buhrs

Positionering en toeristische visie voor Maassluis

De gemeente Maassluis wil komen tot een toeristische visie: hoe moet Maassluis zich positioneren om mensen te verleiden hun vrije tijd in Maassluis te besteden? De positionering op de toeristische markt staat centraal.

De gemeente Maassluis wil een visie op de toe­ris­ti­sche marketing: hoe moet Maassluis zich po­si­ti­o­ne­ren om mensen te verleiden hun vrijetijd in Maassluis te besteden? De po­si­ti­o­ne­ring op de toe­ris­ti­sche markt staat centraal, evenals de keuze voor de toe­ris­ti­sche doelgroep(en): voor wie is Maassluis interessant? De gemeente vroeg Bureau Buhrs om vanuit een frisse en kritische blik zo’n visie te ontwikkelen. Een visie met een advies over de stra­te­gi­sche aanpak van de toe­ris­ti­sche marketing en een voorstel voor de organisatie en fi­nan­cie­ring ervan.

Om te komen tot een po­si­ti­o­ne­ring hebben we gewerkt met de Brand­sta­ti­on-me­tho­diek. We maakten daarbij gebruik van de bestaande do­cu­men­ta­tie, onderzoeken, een eigen ob­ser­va­tie­on­der­zoek en con­sul­ta­tie­ge­sprek­ken. Naar voren kwam dat Maassluis sterk is in de thema’s maritiem en cul­tuur­his­to­rie. Ook de mo­ge­lijk­he­den voor bui­ten­re­cre­a­tie zijn groot door het groene achterland en de aan­we­zig­heid van water. Daarbij moet Maassluis zich richten op de doelgroepen uit de gele, groene en lime be­le­vings­we­reld. Deze be­le­vings­we­rel­den zijn veel aanwezig in Maassluis en de re­gio­ge­meen­ten. Ook sluiten de bij­be­ho­ren­de interesses en waarden aan op de huidige identiteit en het aanbod.

Het doorlopen van de stappen van de Brand­sta­ti­on-me­tho­diek leidde uit­ein­de­lijk tot de volgende kern­pro­po­si­tie: Maassluis is een maritiem cul­tuur-his­to­ri­sche stad in het groene achterland van de groot­ste­de­lij­ke omgeving. Doel­stel­lin­gen van de ci­ty­mar­ke­ting zijn daarbij de trots bij de eigen inwoners te vergroten en het aantrekken van meer bezoekers, eerst lokaal/regionaal, dan nationaal en later ook in­ter­na­ti­o­naal. Daarbij zijn de nationale en Duitse toerist in Rotterdam kansrijk voor Maassluis.

Als organisatie van de toe­ris­ti­sche ci­ty­mar­ke­ting hebben we een pu­bliek-pri­va­te sa­men­wer­king voorgesteld in de vorm van een stichting.